ਮਾਈਚਾਰਟ ਸੈਟ ਅਪ ਕੀਤਾ

ਬੇ ਏਰੀਆ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਾਈ ਚਾਰਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ:

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)

ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ:


ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ (ਸਪੈਨਿਸ਼)

ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ: